Algemene voorwaarden bij de uitvoering van advies- en interim opdrachten door Wardsteyn Trends & Strategie.

Wardsteyn Trends & Strategie en Wardsteyn Management zijn gevestigd te Veeningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder de naam Wardsteyn Organisatieadvies met nummer 08188665.

Artikel 1. Aard van de diensten

Wardsteyn Trends & Strategie levert diensten op het gebied van onderzoek, advies, interim bestuur en de daaraan verbonden activiteiten.

Artikel 2. Levering van diensten

De levering van diensten geschiedt in beginsel op basis van offerte en bevestiging door de opdrachtgever. Opdrachten worden aanvaard in volgorde van binnenkomst.

Artikel 3. Bevestiging en optie

Een opdracht wordt definitief na bevestiging door de opdrachtgever. Bij het nemen van opties op bepaalde (start-)data gaat de optie automatisch na uiterlijk 14 dagen en tenminste 14 dagen voor aanvang van de activiteit over in een bevestiging van de opdracht, tenzij daar via schriftelijke afspraak van wordt afgeweken.

Artikel 4. Evaluatie

Wardsteyn Trends & Strategie voert na iedere opdracht een schriftelijke of mondelinge evaluatie uit (Klant Opdracht Evaluatie, KLOE). De resultaten van deze evaluaties worden gebruikt ter permanente verbetering van de dienstverlening van Wardsteyn Trends & Strategie.

Artikel 5. Annulering

Bij annulering van een opdracht verstrekt aan Wardsteyn Trends & Strategie kan een deel van het geoffreerde bedrag voor uitvoeringskosten in rekening worden gebracht. Dit heeft te maken met de mogelijkheid om nog binnen de gestelde termijn een vervangende opdracht te kunnen starten. Gemaakte voorbereidingskosten kunnen altijd in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatie analyse, – advies en interim werkzaamheden tussen Wardsteyn Trends & Strategie  en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 7. Grondslag offertes

Offertes van Wardsteyn Trends & Strategie zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Wardsteyn Trends & Strategie zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 8. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Wardsteyn Trends & Strategie nodig heeft.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Wardsteyn Trends & Strategie betrokken (zullen) zijn. Als Wardsteyn Trends & Strategie daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie het bureau kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

Artikel 9. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Wardsteyn Trends & Strategie geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 10. Personeel

Wijziging adviesteam

Wardsteyn Trends & Strategie kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien Wardsteyn Trends & Strategie meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Wardsteyn Trends & Strategie plaatsvinden.

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 11. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Wardsteyn Trends & Strategie noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 11 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Wardsteyn Trends & Strategie een beroep op de onzekerheidsexceptie doen en de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 13. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Wardsteyn Trends & Strategie de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 14. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit en tijdigheid van de informatie die Wardsteyn Trends & Strategie verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Wardsteyn Trends & Strategie kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Wardsteyn Trends & Strategie hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Wardsteyn Trends & Strategie , dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Wardsteyn Trends & Strategie vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Wardsteyn Trends & Strategie mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Wardsteyn Trends & Strategie behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht

zonder inachtneming van een opzegtermijn onmiddellijk te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies, onderzoeksresultaat of interim werk zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Wardsteyn Trends & Strategie.

Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van Wardsteyn Trends & Strategie.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid

Wardsteyn Trends & Strategie is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegen derden. Wardsteyn Trends & Strategie zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Wardsteyn Trends & Strategie aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

Wardsteyn Trends & Strategie is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Wardsteyn Trends & Strategie van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

Alle door Wardsteyn Trends & Strategie uitgevoerde opdrachten zijn gebaseerd op een inspanningsverplichting, derhalve geen resultaatverplichting. Alle gevolgen van acties die opdrachtgever neemt op grond van door Wardsteyn Trends & Strategie gegeven adviezen, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever zelf, tenzij opdrachtgever en Wardsteyn Trends & Strategie hierover schriftelijk andere aanvullende afspraken hebben gemaakt.

Ingeval Wardsteyn Trends & Strategie , of een van haar medewerkers, een interim opdracht aanvaardt waarbij sprake is – of kan zijn –  van bestuurdersaansprakelijkheid, zal opdrachtgever op diens kosten een aansprakelijkheidsverzekering op naam van desbetreffende medewerker van Wardsteyn Trends & Strategie afsluiten.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen worden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden allereerst door beide partijen voorgelegd aan een daartoe opgeleide NMI mediator. Eerst nadat een mediation procedure niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing heeft geleid, wordt het geschil voorgelegd aan de Rechtbank Zwolle.